Solar Applications

ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เป็นการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปพัฒนาและประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว อาทิ

♦ ชุดไฟฟ้าต้นกำลังสำเร็จรูป (Solar Power Supply) เป็นชุดผลิตไฟฟ้าสำหรับบ้านในชนบทขนาดเล็ก หรือผลิตไฟฟ้าเคลื่อนที่ขนาดเล็ก หรือชุดผลิตไฟฟ้าสำเร็จรูปสำหรับงานภาคสนาม

♦ ชุดโคมไฟส่องสว่าง (Solar Lighting) อาทิ ชุดโคมไฟถนน ชุดโคมไฟสาธารณะ ชุดโคมไฟสัญญาณแบบอเนกประสงค์

♦ ชุดอักษรวิ่งและระบบ Display

♦ ชุดสูบน้ำ (Solar Pumping) ทั้งระบบสูบน้ำลึกหรือสูบน้ำบาดาล ระบบสูบน้ำตื้นหรือสูบน้ำผิวดินท้ั่วไป รวมถึงระบบสูบน้ำขนาดเล็กที่พัฒนาไปเป็นน้ำตก น้ำพุ

♦ ผลิตภัณฑ์เฉพาะทางต่างๆ อาทิ กังหันเติมอากาศ เครื่องอัดออกซิเจนสู่น้ำ ชุดสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ

Share This