บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKRผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและโซล่าร์เซลล์ เข้าร่วมโครงการ “ฉลากเขียว” ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development, TBCSD) โดยคุณดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนของบริษัทฯ เข้ารับมอบเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรังรองฉลากเขียว จากคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ดร.อำไพ หรคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

# โครงการ ฉลากเขียว ของประเทศไทย ริเริ่มขึ้น โดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development, TBCSD) เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2536 และได้รับความเห็นชอบและความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรม จึงนับว่าเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ และองค์กรกลางต่างๆ โดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทำหน้าที่เป็นเลขานุการ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tei.or.th)

Share This