Learning center

Learning center

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้ส่งทีมวิศวกรโดย คุณสุรศักดิ์ วชิราภากร ผู้จัดการอาวุโสสายงานขายงานบริการ พร้อมทีมวิศวกรและเทคนิคงานบริการ ไปบรรยายเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าเบื้องต้น และการทดสอบน้ำมันด้วยเครื่อง DGA ให้แก่ทีมวิศวกร บริษัท...
โครงการ-ปันรักสู่น้อง

โครงการ-ปันรักสู่น้อง

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมบริจาคทุนการศึกษาและชุดนักเรียน รองเท้า ส่วนหนึ่งให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าคาน ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา  #โครงการปันรักสู่น้อง  ...
ถวายปัจจัยวัดพระบาทน้ำพุ

ถวายปัจจัยวัดพระบาทน้ำพุ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและเวชภัณฑ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อHIV ที่พักฟื้นภายใต้การดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประจำทุกๆปี อย่างต่อเนื่อง ที่ท่านเจ้าคุณอลงกต  เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ...
มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ

มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ด้วยการมอบเจลแอลกอฮอล์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับกดล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ที่อยู่รอบโรงงาน เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคคลากรได้นำไปใช้เพื่อความสะดวก...
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

          บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)-AKR ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดย ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ...